Sökning: "Felix de Dardel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix de Dardel.

  1. 1. Brandskydd efter tid - Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsätts vid nybyggnation?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

    Författare :Felix de Dardel; [2019]
    Nyckelord :brand; brandingenjör; brandskydd efter tid; byggnadtekniskt brandskydd;

    Sammanfattning : Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt stramare. LÄS MER