Sökning: "Female Inferiority"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Female Inferiority.

 1. 1. Unraveling the Female Nakedness : The Examination of Gender Inequality Manifested in Female Sculptures during the Classical Period, and it's Relevance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :The Female Body; Female Nakedness; Classical Sculpture; Female Inferiority; Gender Manifestation; Graeco-Roman Perceptions; Manifestation of Gender Inequality.;

  Sammanfattning : This research examines the manifestation of gender inequality represented in female sculptures during the Classical period and the relevance of such evidence. To achieve the purpose, the female figures and their sculptural developments are compared to their male counterparts, and their differences are examined and interpreted. LÄS MER

 2. 2. Män som offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; men as victims; partner violence; women as perpetrators;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how female violence against men expresses itself. In addition the intent is to investigate how this is explained and described in society as well as how social efforts are designed towards male victims. Additionally the aim is to examine why men’s violence against women is more attentive than the opposite. LÄS MER

 3. 3. Brottslighet i skymundan - En undersökning av kvinnors våld mot män och domstolens bedömning därav i ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; fridskränkningsbrott; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; kvinnors våld mot män; rättsfall; genusrättsvetenskap; jämlikhet; jämställdhet; criminal law; women s violence against men; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law is gender neutral in its written construction, but there are exceptions. One of those exceptions is gross violation of women’s integrity. Its sibling provision is called gross violation of integrity, which is gender neutral. LÄS MER

 4. 4. En aktuell studie för den lilla människan : Kvantitativ innehållsanalys av Lilla Aktuellt då och nu

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linus Valberg; Molly Frank-Logue; [2016]
  Nyckelord :childrens news program; representation; intersectionality; gender; age; etnicity; interviewees; quantitative content analysis; agenda setting theory; structuration theory; nyhetsprogram för barn; intersektionalitet; Lilla Aktuellt; intervjupersoner; kön; ålder; etnicitet; förekomst; taltid; kvantitativ innehållsanalys; dagordningsteorin; struktureringsteorin;

  Sammanfattning : This thesis examines the representation of interviewees according to apperance and time of apperance in the Swedish children’s news programme Lilla Aktuellt, 1994 and 2014 set out from an intersectional perspective. The thesis therefore examines whom of the interviewees that is over-and underrepresented in the programme, when it comes to the collaboration of the chosen categories: Sex, Age and Ethnicity. LÄS MER