Sökning: "Female athletes"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Female athletes.

 1. 1. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy hos elitgymnaster : Förekomst och samband mellan generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy till att uppnå idrottsspecifika mål hos unga svenska kvinnliga elitgymnaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petra Lindgren; Sophia Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :elite gymnast; generalized anxiety disorder; mental illness; self-efficacy; Sweden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett vanligt hälsoproblem hos unga svenska kvinnor. Ett växande intresse finns även för den psykiska hälsan hos elitidrottare eftersom forskning har identifierat en rad idrottsspecifika stressorer som ökar risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 4. 4. Effekter av vitamin D på fysisk prestation hos uthållighetsidrottare : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Blerta Fazliu; [2021]
  Nyckelord :athlete; effect; performance; vitamin D; effekt; idrottare; prestation; vitamin D;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vitamin D är en solskensvitamin eftersom den bildas naturligt i kroppen när huden exponeras av solen. Vitamin D består av två fettlösliga former ergokalciferol (D2) och kolekalciferol (D3. Vitamin D är ett grundläggande komplement för att bevara en god hälsa och prestation. LÄS MER

 5. 5. "Kommer vi nå längre?" : En kvalitativ studie om hur genusnormer reproduceras och utmanas i svensk reality-TV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hannah Melander; Ebba Tengroth Landquist; [2021]
  Nyckelord :Mästarnas Mästare; Gender; Gender norms; Reality-TV; Sports; Stereotypes;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gender norms are reproduced and/or challenged in Swedish reality-TV. Using Mästarnas Mästare, a reality game show featuring Swedish athletes, as a case study, we critically examine the gender performances of participating athletes as well as the production of the show. LÄS MER