Sökning: "Female working official’s"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Female working official’s.

 1. 1. The Experiences of Filipino Immigrant Women - Adjusting to Life in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Melanie Hietala Sadian; [2021]
  Nyckelord :Female immigrants; Acculturation; Intersectionality; Sweden; Philippines; Discrimination; Integration;

  Sammanfattning : Female immigration is getting more and more common because of globalization and the rising demand for female workers. Women's experiences of integration often have its foundations in officials', authorities', and society's perspective, which is why it is vital to get a deeper understanding of the women's personal experiences. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga tjänstemäns upplevelser av en mansdominerad byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Robert Nilsson; Nils Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; female officials; macho culture; gender division of labor; sexual harassment; Byggbranschen; kvinnliga tjänstemän; machokultur; genusarbetsdelning; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida det mansdominerade byggarbetet och den machokultur som i vissa fall finns på arbetsplatsen påverkat kvinnliga tjänstemän i deras val av arbete, samt om de upplever att de märker av och påverkas av rådande normer och strukturer i arbetet. Metod: Examensarbetets datainsamling har genomförts på ett kvalitativt sätt i form av semistrukturerade intervjuer med sju kvinnliga tjänstemän från fyra olika byggföretag i Jönköpings län. LÄS MER

 3. 3. Medelklass och Tjänstemannapolitik : En studie om den politiska organiseringen av tjänstemän och medelklassen under mitten av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felix Ringmyr; [2020]
  Nyckelord :Working official’s; Female working official’s; Men; Social democrats; Political organization; Middle class; Homosocial; Tjänstemän; Tjänstekvinnor; kvinnliga tjänstemän; män; Socialdemokraterna; Politisk organisering; Medelklass; Homosocialt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka socialdemokraternas organisering av medelklassen och tjänstemännen i Karlstad under mitten av 1900-talet och varför det startades en socialdemokratisk tjänstemannaförening i Karlstad. Grunden till arbetet baseras på källmaterial i form av mötesprotokoll, samt års och verksamhetsberättelser från Karlstads socialdemokratiska tjänstemannaförening. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig könsstympning i Sverige : En kvalitativ innehållsanalys utifrån ett myndighetsperspektiv och med ett beaktande av nyhetsrapportering i svensk dags- och kvällspress 2008–2018

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Anna Djurberg; Thérèse Kodjo; [2020]
  Nyckelord :Gender; honor; female genital circumcision; female genital mutilation; radical feminist patriarchy theory; Genus; heder; kvinnlig omskärelse; kvinnlig könsstympning; patriarkat; radikalfeministisk patriarkatsteori;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kvinnlig könsstympning och hur fenomenet hanteras av svenska myndigheter och intresseorganisationer med ett beaktande av svensk nyhetsrapportering. Särskilt undersöks vad vi i Sverige vet om förekomsten av kvinnlig könsstympning, hur frågan hanteras av svenska myndigheter och intresseorganisationer samt hur svensk tidningsmedia belyser kvinnlig könsstympning. LÄS MER

 5. 5. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amy Carpenter; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :genus; planering; könsnormer; normkritik; vardagsperspektiv; deltagande; trygghet;

  Sammanfattning : Vikten av arbete med jämställdhet har fastställts av FN, Sveriges regering och den nya politiken för gestaltad livsmiljö. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att analysera strukturer och maktordningar kring manligt och kvinnligt. LÄS MER