Sökning: "Feministisk poststrukturalism"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Feministisk poststrukturalism.

 1. 1. Välkommen till Lövgatan 2 : Ett arbete om mångfald och genus i en bilderbok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Wahlman; Johanna Wahlman; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderbok; didaktik; feministisk poststrukturalism; förskola; genus; högläsning; mångfald; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett konkret didaktiskt material i form av en bilderbok som främjar diskussioner som bryter mot genus- och familjenormer samt möjliggör ökad förståelse för människors olikheter. I bilderboken vi skapat får läsaren hälsa på hos åtta olika familjer som bor i ett flerfamiljshus. LÄS MER

 2. 2. "Vad ska vi leka?" : En observationsstudie om barns könsskapande i utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till detta.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Selin Bakir; Julia Wigren; [2020]
  Nyckelord :Kön; förskola; utelek; pedagoger; genus; observation;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. LÄS MER

 3. 3. Trassel i genusdjungeln : En studie i förskollärares förhållningssätt till genus och normer i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hanna Damm; Malin Holmer; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; Barnböcker; Genus; Förskola; Barn;

  Sammanfattning : Denna studie kombinerar genus och barnböcker för att problematisera hur några förskollärare förhåller sig till genus och om deras resonemang avspeglar sig i de böcker de väljer ut till sin förskoleavdelning. Studien utgår från feministisk poststrukturalism men vi använder även Hirdmans genusordning som analysverktyg. LÄS MER

 4. 4. Kan rörelse och dans utmana könsuppfattningar i idrott och hälsa-ämnet? : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare arbetar könsneutralt i momentet rörelse och dans

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Al Djezani; Gabriel Baydono; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; rörelse och dans; dans; idrottsundervisning; idrottslärare; gymnasiet; genus; könsuppfattningar; könsneutralt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur idrottslärare arbetar könsneutralt i rörelse och dans. Syftet är konkretiserat i tre frågeställningar: Hur arbetar idrottslärare med att bryta könsnormerna i momentet rörelse och dans? Hur upplever idrottslärarna elevernas synsätt om könsnormer inom momentet rörelse och dans? Hur kan idrottslärarens utsagor förstås ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv? Metod För att uppnå syftet med undersökningen valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Genuspedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares syn på genus och förskolans jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karoline Ivars; Emma Svalland; [2020]
  Nyckelord :Genus; förskola; förhållningssätt; jämställdhet; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa forskningsstudien var att problematisera hur några förskollärare talar om sitt arbete med genuspedagogik. Som stöd för att uppnå syftet formulerade vi forskningsfrågor där genusbegreppet blev centralt för att synliggöra förskollärarnas förståelse inom området. LÄS MER