Sökning: "Feministisk poststrukturalism"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Feministisk poststrukturalism.

 1. 1. Ett normkritiskt förhållningssätt : En studie om normkritiskt förhållningssätt, med fokus på genus och HBTQ och den fysiska miljöns möjligheter och/eller begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Saxunger; Matilda Persson; [2019]
  Nyckelord :Normkritiskt perspektiv; feministisk poststrukturalism; gränsöverskridande; HBTQ; genus; fysiska miljön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur barn i förskolan ges möjligheter eller begränsas att agera gränsöverskridande (avseende genus/HBTQ) i den fria inomhusleken. Genom observationer och intervjuer har vi studerat hur den fysiska miljön och det pedagogiska lekmaterialet kan komma att påverka barnen utifrån ett normkritiskt perspektiv med en inblick på genus/kön och HBTQ. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares bemötande av barn i förskolan i relation till vad läroplanen säger om traditionella könsmönster

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Pettersson; Frida Grus; [2019]
  Nyckelord :Kön; könsmönster; normer; genus; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att problematisera några förskollärares förhållningssätt kring hur de kommunicerar med barn, i relation till vad Läroplanen säger om traditionella könsmönster. Metoden som vi använde för att samla in data var observationer och intervjuer med tre förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Aktiva pojkar och pojkar flickor? : Hur konstrueras barn i matematiska aktiviteter i matematikläromedel för årskurs 3?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :O´Neill Contreras Carolina; Marika Pihlaja-aho; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; kön; genus; feministisk poststrukturalism; matematisk aktivitet; matematikläromedel;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar hur barn konstrueras i ett urval av matematikläromedel för att undersöka hur barn konstrueras utefter kön, som aktiva eller passiva i en matematisk aktivitet. Genom en bildanalys har könsstereotypa mönster exponerats i det empiriska materialet. LÄS MER

 4. 4. “På min avdelning är det ingen som bestämmer mer än någon annan” : En studie om ledarskap och positioneringar i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annamaria Olsson Lindau; Erhardsson Karin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; ledarskap; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; diskurs; språk; subjektivitet; positionering; ansvar; förskollärare; barnskötare; distribuerat ledarskap; normativ styrning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering genomför vi en diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. ”Flickor är lugna och pojkar är intensiva” En studie om pedagogers förståelse av barns utmanande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; exkludering; Feministisk poststrukturalism; Föreställningar; Förskola; Genus; Makt; Normer; Pedagoger; Utmanande beteende;

  Sammanfattning : Målet med min studie är att undersöka hur pedagoger förstår begreppet utmanande beteende och genom ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger bemöter utmanande beteenden hos barn i förskolan. Studien består av en kvantitativ studie i form av en enkät. LÄS MER