Sökning: "Feministiskt synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Feministiskt synsätt.

 1. 1. Utvisandet ur Eden i Genesis 3, en myt om synd, straff och fall? : En komparativ analys med feministiska förtecken av tolkningen av det s.k. ”syndafallet” i ett urval moderna judiska och kristna bibelkommentarer

  Master-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Emilie Nyman; [2022]
  Nyckelord :Edens Lustgård; Det så kallade syndafallet; Receptionshistorisk komparativ analys; Feministiskt synsätt; Patriarkalt synsätt;

  Sammanfattning : Examining biblical texts is a constant work of interpretation and there is no doubt that there are different layers of filters. The person who writes and the person who reads the written text are affected by a filter of some kind. LÄS MER

 2. 2. Genusarbete, ett komplicerat uppdrag i förskolan? : En kvalitativstudie om 6 pedagogers uppfattningar kring kön, genus och jämställdhet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ida Carlsson; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; jämställdhet; förskola; normer;

  Sammanfattning : Förskolan ses idag som en arena för jämställdhet där pedagoger ska motverka stereotypa könsroller. Syftet med studien är att synliggöra hur olika pedagogers synsätt kring begreppen kön och genus kan förstås i relation till ett jämställdhetsarbete i förskolan och vilka faktorer de upplever påverkar. LÄS MER

 3. 3. Kan rörelse och dans utmana könsuppfattningar i idrott och hälsa-ämnet? : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare arbetar könsneutralt i momentet rörelse och dans

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Al Djezani; Gabriel Baydono; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; rörelse och dans; dans; idrottsundervisning; idrottslärare; gymnasiet; genus; könsuppfattningar; könsneutralt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur idrottslärare arbetar könsneutralt i rörelse och dans. Syftet är konkretiserat i tre frågeställningar: Hur arbetar idrottslärare med att bryta könsnormerna i momentet rörelse och dans? Hur upplever idrottslärarna elevernas synsätt om könsnormer inom momentet rörelse och dans? Hur kan idrottslärarens utsagor förstås ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv? Metod För att uppnå syftet med undersökningen valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnan som tvättar Jesus fötter : En feministisk närläsning av Luk 7:36-50

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sandra Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Women in the gospel of Luke; prositute; new testament; gospel of Luke; Luk 7:36-50; feminism; exegetik; Nya testamentet; kvinnor i Lukasevangeliet; prostituerad; androcentrism; Lukasevangeliet;

  Sammanfattning : Bibeln är skrivet med ett androcentriskt synsätt. Den är skriven av män, om män och för män. Detta leder till att kvinnorna i biblen är beskrivna utifrån ett manligt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Flygande bildar och kvinnliga rättigheter : Feministiskt synsätt inom science fiction

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Limér; [2018]
  Nyckelord :Feminism; science fiction; kritisk spekulativ design; prototyper; grafisk design;

  Sammanfattning : I detta arbete har kreativitet, design och motivationen som krävs för att förändra världen tillsammans används, med förhoppningen att det är det den kommer göra. I undersökningen har jag sett närmare på feminism och dess plats i media, mer specifikt science fiction. LÄS MER