Sökning: "Fernando González Becerra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fernando González Becerra.

  1. 1. Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Fernando González Becerra; Antoni Cardenas Saavedra; [2022]
    Nyckelord :Kvartalsrapporter; Kalenderanomalier; Handelsvolym; Prisförändringar; Attention grabbing-hypotesen;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. LÄS MER