Sökning: "Festivalorganisation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Festivalorganisation.

  1. 1. Från eldsjäl till chef : En studie om ledarskap inom festivalorganisationer

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Sebastian Bergholtz; Emma Hafsteinsdóttir; [2020]
    Nyckelord :Transformativt; Transaktionellt; Ledarskap; Ideell förening; Festivalorganisation; Efterföljare; Ideellt ledarskap;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden. Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven festivalorganisation? Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne när vi började med den empiriska insamlingen. LÄS MER