Sökning: "Fiction writing in the ages 9-12"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fiction writing in the ages 9-12.

  1. 1. Skönlitterärt skrivande  i skolan : Metoder för att skriva berättelser i årskurs 3-6

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Maria Bäckman; [2017]
    Nyckelord :Fiction writing in the ages 9-12; writing stories; genre method; book discussions; qualitative research interviews; Skönlitterärt skrivande i åldrarna 9-12; skriva berättelser; genrepedagogik; boksamtal; kvalitativa intervjuer;

    Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterärt skrivande tillsammans med sina elever. Använder sig lärarna av någon speciell metod? Jag vill även ta reda på hur eleverna upplever att det är att skriva berättande texter. LÄS MER