Sökning: "Fifth child"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Fifth child.

 1. 1. Out of Sight, Out of Mind. The ‘Social Death’ of Institutionalized Women and Children and the ‘Social Amnesia’ of Irish Society in the Twentieth Century, Depicted in Forensic Evidence from the Children's Mass Grave at a former Mother and Baby Home in Tuam, Co. Galway.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Ahl Falkensjö; [2021-02-26]
  Nyckelord :Dark heritage; social amnesia; social death; forensic archaeology; juvenile human remains; bioarchaeology; Irish state; Catholic Church; child abuse; human rights violation; Irish society; Irish media;

  Sammanfattning : The twentieth century was a time of social and political changes. Victims of trauma, genocide, massacres and abuse in a largely Post-Colonial era would increasingly gain recognition and places of suffering, death and pain would become places of remembrance. LÄS MER

 2. 2. Får barnen verkligen vara med? : En fallstudie av Västerås stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Matilda Sarri Mehr; [2021]
  Nyckelord :childrens participation; urban planning; Barnsdelaktighet; barnperspektiv; medinflytande; samhällsplanering; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Children and youth constitute one fifth of the Swedish population, and they are entitled to participate in all urban planning projects that affects them according to Article 12 in The United Nations Convention on the Rights of the Child. The Convention of children’s rights became Swedish law on the 1 of January 2020 and how it will be implemented is a strongly debated issue. LÄS MER

 3. 3. Att förstå ungdomsbrottslighet med individen i fokus : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Badali; [2021]
  Nyckelord :juvenile delinquency; psychosocial risk factors; family; peer pressure; absenteeism; ADHD; ungdomsbrottslighet; psykosociala riskfaktorer; familj; grupptryck; skolfrånvaro; ADHD; psykiska bekymmer; uppfostran; relationen mellan förälder och barn; utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en litteraturstudie undersöka psykosociala riskfaktorer till ungdomsbrottslighet. Riskfaktorer som undersöks är individuella attribut, familjeförhållanden, individens egna psykiska förutsättningar, betydelsen av skolgång samt vänner och grupptillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Barnfetma och övervikt kopplat till låg socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Khadeejah Nalukenge Kakande; Nimo Mohammed; [2021]
  Nyckelord :Child obesity; child overweight; socioeconomic status; parental education level; child overweight; socioeconomic status; parental education level; parental level of employment and low-income families; Barnfetma; barn övervikt; socioekonomisk status; föräldrars utbildningsnivå; föräldrars yrkesnivå och låginkomstfamiljer;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnfetma och övervikt är växande folkhälsoproblem där var femte barn iSverige lider av det. Barn som tillhör svaga socioekonomiska grupper drabbas i störreutsträckning än andra barn. Detta förklaras av föräldrarnas låga utbildningsnivå, lågayrkesstatus och låga inkomstnivåer. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt att inte fara illa : Sjuksköterskans utmaningar vid misstanke om barnmisshandel - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Ask; Malin Stein; [2019]
  Nyckelord :child abuse; mandatory reporting; nurse; primary care; prevention; barnmisshandel; orosanmälan; sjuksköterska; primärvård; preventivt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund Barnmisshandel är ett globalt hälsoproblem med både svåra direkta och långtgående konsekvenser. I tidigare forskning ses var femte barn uppge sig blivit utsatt för någon typ av barnmisshandel. Vuxna som blivit utsatta för barnmisshandel har en ökad risk för psykisk- och fysisk ohälsa. LÄS MER