Sökning: "Figur Grund"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Figur Grund.

 1. 1. The Feasability of a Permissioned Blockchain-based SLA-management system : A novel approach to SLA management

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KORAY MUSTAFA KAYA; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; Service-level Agreement; SLA management; Secentralization; Hyperledger Fabric; Nubo; Blockchain; Service-level Agreement; SLA management; Secentralization; Hyperledger Fabric; Nubo;

  Sammanfattning : Blockchain seems to be the hot new innovation that brings disruption to many different industries in the form of decentralization. Groups of peers can finally organize and work together without a central actor having an authority over the transactions that occur. LÄS MER

 2. 2. Textanalys av matematikläromedel : Utifrån kreativa och imitativa resonemang                                       i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fatma Acaralp; Felicia Sörman; [2021]
  Nyckelord :läromedelmatematik; imitativ; kreativ; resonemang; årskurs;

  Sammanfattning : Enligt den aktuella läroplanen som trädde i kraft 2011, ska undervisningen i matematik skapa förutsättningar för eleverna att använda sig av flera matematiska resonemang. Enligt Lithner (2008, ss. 255–276) finns det två grundläggande resonemang i matematik, kreativt och imitativt. LÄS MER

 3. 3. Arkivvärderingens grunder : En fallstudie om bevarande i myndigheten Statens Skolinspektion, utifrån ett makroperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Katrina Eriksson Lidén; [2021]
  Nyckelord :Arkivvärdering; makrovärdering; bevarande; gallring; kulturarv;

  Sammanfattning : Arkivvärdering kan utgå från olika perspektiv. Uppsatsen har lyft något som inte alltid är fokus i arkivvärdering: bevarandet. LÄS MER

 4. 4. Chefens roll i medarbetarsamtal : En kvalitativ studie om hur medarbetarsamtal som fenomen upplevs av chefer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Brandt; Linn Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Organization; Performance appraisal; Manager; First line manager; Organisation; Medarbetarsamtal; Chef; Första linjens chef;

  Sammanfattning : The manager is a leading figure in the success of the private sector, an individual who has many tasks and areas of responsibility, one of which is performance appraisals (PA). This study uses the following definition of PAs coined by Fletcher (2001, p. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av metod för vokalljudsträning i Python

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Rebecka Vestman; Maja Westberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är ett kandidatexamensarbete som utformats mot företaget Astrid Education. Målet är att utforma en modell i Python som låter barn utföra vokalljudsträning av det engelska språket och i realtid få återkoppling på uttalet. LÄS MER