Sökning: "Filip Alex"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Filip Alex.

 1. 1. Generating Headlines with Recurrent Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alex Evert; Jacob Genander; Nicklas Lallo; Rickard Lantz; Filip Nilsson; [2016-11-15]
  Nyckelord :LSTM; RNN; deep learning; NLP; generated headlines;

  Sammanfattning : This report describes the implementation and evaluation of two natural language models using the machine learning technique deep learning. More specifically, two different models describing recurrent artificial neural networks (RNNs) were implemented, capable of generating news article headlines. LÄS MER

 2. 2. Podcaster ur ett samtalsanalytiskt perspektiv : En studie av två podcastsamatal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Landgren; [2014]
  Nyckelord :Podcast; samtal;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer jag att studera det relativt nya medieformatet podcast ur ettsamtalsanalytiskt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att analysera samtalen var för sig ochsedan jämföra de båda samtalen med varandra för att få fram eventuella skillnader ochlikheter. LÄS MER

 3. 3. Nya män i nya medier? : En studie av fyra mäns samtal i podcastmediet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Johansson; [2012]
  Nyckelord :podcast; maskulinitet; manlig samtalsstil; homosocialitet; mediepåverkan; samtalsanalys; narrativ analys;

  Sammanfattning : Mediefenomenet podcast har slagit igenom ordentligt i Sverige det senaste året och två av demest populära drivs av fyra män. Alexander Schulman och Sigge Eklund med ”Alex ochSigges podcast” samt Filip Hammar och Fredrik Wikingsson med ”Filip och Fredrikspodcast”. LÄS MER

 4. 4. Den medierade mannen : En ideologikritisk studie om maskulinitetsideal i svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Evelina Boberg; [2012]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; podcast; homosociality; ideology critique; cultural analysis; Hegemonisk maskulinitet; podcast; homosocialitet; ideologikritik; kulturanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier om hegemonisk maskulinitet och homosocialitet studera hur normer för maskulinitet reproduceras i tre svenska populära podcasts. Uppsatsen innehåller tre frågeställningar som är följande: Hur förhandlas maskulinitetsnormer hos Alex & Sigge, Filip & Fredrik och Luuk & Lokko?, genom vilka rollprestationer upprätthålls eller omförhandlas normer för hegemoniska maskulinitetsideal? och vad innehåller dessa podcasts för specifika strukturer och hur återfinns maskuliniteter i detta innehåll? Mitt teoretiska och analytiska perspektiv grundar sig i forskning om maskulinitetsprocesser och hegemonisk maskulinitet. LÄS MER

 5. 5. ”Ack, alla dessa röster!” – En kvalitativ analys av hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i podcastmediet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Sterner; [2012]
  Nyckelord :Stereotyper; Genus; Diskurs; Medietexter; Normer; Maskulinitet; Femininitet; Sexualitet; Offentlighet; Podcasts; C O Hannah Amanda; Filip och Fredriks podcast; Alex Sigges podcast; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats studerat hur stereotyper för manligt och kvinnligt kommuniceras i tre av de podcastprogram som under hösten 2012 tillhörde Sveriges mest nedladdade. De tre program som jag studerat är Filip och Fredriks podcast, C/O Hannah & Amanda och Alex & Sigges podcast till följd av att alla dessa program utgörs av två medverkare av samma kön. LÄS MER