Sökning: "Filip Alpsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Alpsten.

  1. 1. Konstruera och tillverka en CNC-fräs för trä- och polymermaterial

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

    Författare :Filip Alpsten; Emil Borglund Aspler; Lucas Björklund; Fredrik Karlsson; Kevin Ståhl; Jesper Leiulfsrud; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att möjliggöra tillverkning av formar för komposittillverkningpå Chalmers genom att konstruera och tillverka en CNC-fräs för träochpolymermaterial. Arbetet har utförts på Institutionen för Tillämpad mekanik,Chalmers tekniska högskola. LÄS MER