Sökning: "Filip Dibéus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Dibéus.

  1. 1. Demokratiteoretiska ideal av politiskt deltagande synliggörs i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares utsagor om politiskt deltagande i sin undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Filip Dibéus; [2019]
    Nyckelord :samhällskunskap; politiskt deltagande; demokrati; undervisning;

    Sammanfattning : The forms of political participation is changing and the number of members of political parties and organizations decreases and even faster in youth assossiations. Though studies show that the political interest among youths are high and that they participate politically in other ways. LÄS MER