Sökning: "Filip Farbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Farbäck.

  1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

    Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
    Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER