Sökning: "Filip Fors Lundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Fors Lundberg.

  1. 1. Onormal avkastning i samband med nyemission : - Aktiestrukturens påverkan vid nyemission

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Fors Lundberg; Axel Eriksson; [2020]
    Nyckelord :Nyemission; Aktiestruktur; Onormal avkastning; Eventstudie; Informationsasymmetri;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår en onormal avkastning i samband med nyemission för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt hur aktiestrukturen påverkar den onormala avkastningen. Studien genomförs med hjälp av en eventstudie och signifikans testas genom ett T-test samt en multipel regressionsanalys. LÄS MER