Sökning: "Filip Ingelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Ingelsson.

  1. 1. En arbetsmarknad för äldre arbetstagare? : -Om åldersdiskriminering riktad mot äldre i arbetslivet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Filip Ingelsson; [2014]
    Nyckelord :age discrimination; preconceptions against older; involuntary retirement; active provisions; proportionality principal; labor law; Swedish law; European law; åldersdiskriminering; stereotypa fördomar mot äldre; ofrivillig pensionering; aktiva åtgärder; proportionalitetsprincipen; arbetsrätt; svensk rätt; EU-rätt;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine for the age discrimination towards older people in the working life. The essay practice EU-law and national law to examine the age discrimination. It also looks for the limits towards age discrimination. LÄS MER