Sökning: "Filip Jörgensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Jörgensen.

  1. 1. Identifying barriers in pricing capability

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Jörgensen; Filip Lindvall; Oscar Edelsvärd; [2007]
    Nyckelord :Barriärer; Fallstudie; Förmåga; Prissättning; Resource-based-view; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka prissättningsprocesser för att finna barriärer som förhindrar industriföretag att förbättra sin prissättningsförmåga. Förutom att hitta gemensamma barriärer ska vi även ge ett teoretiskt bidrag gällande hur företag kan förbättra sin prissättningsförmåga, med speciellt fokus på barriärer. LÄS MER