Sökning: "Filip Mannefred"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Mannefred.

  1. 1. Integrering av hamnverksamhet i logistikkedjorna - Betydelsen av samverkan mellan aktörer i det intermodala transportsystemet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Mannefred; Frida Zetterberg; [2019-08-06]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den svenska sjöfarten spelar en viktig roll för såväl Sveriges export, import som för nationellagodsflöden. Transportpolitiska mål i Sverige har länge initierat ett behov av att minskagodsflödena på väg, till fördel för intermodala lösningar som inkluderar sjöfart. LÄS MER