Sökning: "Filip Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Filip Persson.

 1. 1. Att expandera till nya marknader : En studie om högteknologiska SME:s inträdesstrategier för att lyckas internationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tim Persson; Filip Greus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Internationalisering; högteknologiska SME:s; inträdesstrategi; internationaliseringsprocessen; kontextspecifika resurser; partnerskap;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska högteknologiska små och medelstora företag (SME:s) arbetar med internationalisering och syftet med studien är att besvara följande forskningsfråga: Hur arbetar svenska högteknologiska SME:s för att nå nya geografiska marknader och framgångsrikt göra inträde på dessa? Valet av inträdesstrategi kan vara avgörande för SME:s som behöver internationalisera sin verksamhet för att växa och valet av strategi för att nå nya geografiska marknader kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande på den nya marknaden. Studien fokuserar på svenska högteknologiska SME:s, hur deras internationaliseringsstrategier sett ut samt utvärderingen av dessa. LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat samarbete mellan kollegor : En fallstudie av Maxkompetens Växjökontor och hur distansarbete påverkat deras samarbete under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Persson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :interpersonal relationships; remote workers; social workplace; interpersonal workforce; communication; Covid-19; Sociala relationer mellan kollegor; psykosocial arbetsmiljö; digitalisering av arbetsmiljön;

  Sammanfattning : Detta är en studie som syftar till att skapa fördjupad förståelse i hur samarbetet mellan medarbetarna på Maxkompetens Växjökontor har förändrats under ett långt distansarbete. Majoriteten av interaktionen mellan medarbetarna har tidigare utgjorts av att träffas fysiskt på kontoret men i samband med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete har den fysiska interaktionen minskat. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av palliativ vård vid lungcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Filip Persson; Måns Persson; Gabriel Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Patients; experiences; lung cancer; palliative care; qualitative; Erfarenheter; kvalitativ; lungcancer; palliativ vård; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den cancerform nationellt och internationellt som orsakar flest dödsfall. Den låga överlevnadsgraden innebär att patienter med lungcancer vanligtvis har behov av palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Emotion Recognition in Written Conversations Using CASTLE

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Karabeleski; Nick Sancovic Persson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomi i svenska elitfotbollsklubbar : En kvantitativ studie av fotbollsklubbar i Allsvenskan åren 2014–2018 med analys utifrån Resursbaserad teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lukas Lilja; Filip Persson; [2020]
  Nyckelord :Football and economics; sporting success; resource-based theory; Allsvenskan; Fotboll och ekonomi; sportslig framgång; resursbaserad teori; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Numera fokuserar inte elitfotbollsklubbar enbart på den sportsliga prestationen, utan lägger även stor vikt på den ekonomiska utvecklingen. Det har i flertalet internationella ligor visat sig finnas ett samband mellan klubbarnas ekonomi och deras sportsliga framgång. LÄS MER