Sökning: "Filip Rehnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Rehnström.

  1. 1. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

    Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Filip Rehnström; [2019]
    Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER