Sökning: "Filip Sellén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Sellén.

  1. 1. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens och dess betydelse i dagliga aktiviteter : - en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

    Författare :Sara Lindén; Filip Sellén; [2019]
    Nyckelord :Arbetsterapi; åtgärder; aktiviteter i det dagliga livet; neurodegenerativa tillstånd; systematisk litteraturstudie;

    Sammanfattning : Demens är en växande sjukdom världen över. Vid demens kan den drabbade få svårigheter att utföra aktiviteter i det dagliga livet på samma sätt som innan sjukdomen. Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa personer med demens att öka eller bibehålla funktioner i dagliga aktiviteter. LÄS MER