Sökning: "Filip Sköldefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Sköldefors.

  1. 1. Markförvärv : En studie om bostadsutvecklares olika strategier vid förvärv av byggrätter

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Alexandar Andonov; Filip Sköldefors; [2017]
    Nyckelord :Land acquisition; land development; building right; zoning process; raw land; Markförvärv; markexploatering; byggrätt; detaljplaneprocess; råmark;

    Sammanfattning : Idag sker den största delen av bostadsförsörjningen via den privata sektorn. Med politiska visioner om ett ökat bostadsbyggande och ett större antal privata aktörer på marknaden än på länge, har konkurrensen om byggrätter hårdnat och möjligheterna att förvärva attraktiv mark blivit mindre. LÄS MER