Sökning: "Filippa Dise"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filippa Dise.

  1. 1. Patienters erfarenheter av information om levnadsvanor vid hematologisk cancer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lina Eriksson Lund; Filippa Dise; [2020-06-26]
    Nyckelord :Hematologisk cancer; levnadsvanor; sjuksköterska; information; patienter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområden innebär bland annat att främja hälsa, förebyggasjukdom och arbeta evidensbaserat. Vidare har levnadsvanor visat sig vara en betydandefaktor till uppkomst av olika cancersjukdomar. LÄS MER