Sökning: "Filippa Holmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filippa Holmberg.

  1. 1. De yngsta barnens språkutveckling relaterat till vattnets faser : En observationsstudie om hur barns språk kopplat till vattnets aggregationsformer kan förändras genom aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Filippa Holmberg; [2019]
    Nyckelord :Pre-school; chemistry; language development; Förskola; kemi; språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. LÄS MER