Sökning: "Financial Performance FP"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Financial Performance FP.

 1. 1. Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? : En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Anderhök; Agit Dönmez; [2023]
  Nyckelord :CSR; financial performance; ESG; legitimacy theory; stakeholder theory and institutional theory.; CSR; FP; finansiella prestationer; ESG; legitimitetsteorin; intressentteorin och institutionella teorin.;

  Sammanfattning : Titel: Förekommer samband mellan CSR och finansiella prestationer i känsliga industrier? En kvantitativ studie på 217 publika bolag inom industrisektorer i Danmark, Finland, Norge och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Albin Anderhök och Agit Dönmez Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2023 – januari    Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR och finansiella prestationer för en geografisk kontext karaktäriserad av en omfattande hållbarhetsreglering för börsnoterade företag i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige med inriktning på känsliga industrisektorer som kan anses granskas i hög grad. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. ESG and Financial Performance, is there a correlation for the Italian listed organizations?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Arnaldo Coiro; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Due to social and environmental crises, the concept of sustainability has grown in importance in our society over the past years. Things are changing, even in the financial industry. LÄS MER

 3. 3. Industry importance of CSR impact on Financial Performance

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Ljungberg; Anton Högstedt; [2022]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR; Environmental; Social; Governance; ESG; Financial Performance; Return on Assets; Tobin Q.;

  Sammanfattning : This study examines whether the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Financial Performance (FP) is dependent on industry belonging. Our accounting-based measurement of FP (Return On Assets) displayed an overall negative correlation with ESG scores, while our market based measurement of FP (Tobin Q) displayed an overall insignificant relationship. LÄS MER

 4. 4. Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? : En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Äijä; Sofia Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; FP; financial performance; GICS; sectors; CSR; CSR-dimensioner; FP; lönsamhet; GICS; sektor;

  Sammanfattning : Titel: Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elin Äijä och Sofia Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – januari Syfte: Det finns omfattande forskning om sambandet mellan CSR och FP, men endast ett fåtal studier har studerat sambandet i olika sektorer. Sektorstillhörighet har ofta endast inkluderats som kontrollvariabel, och det fåtal studier som fokuserat på sektorer är begränsade till enstaka sektorer, kortare tidsperioder eller är geografiskt avgränsade. LÄS MER

 5. 5. The impact of intellectual capital on the Pharmaceutical and Food Industry company’s financial performance : By using Data Envelopment Analysis in the Tehran Stock Exchange

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Soolmaz Assadi; Ali Esmaili; Haseeb Akram Khan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The Intellectual Capital (IC) term was introduced by Sveiby and his group in Sweden 1986 (Sullivan, 1998). The main point in all organizational analyses is to evaluate performance, and therefore an organization’s success is not imaginable without a performance evaluation system. LÄS MER