Sökning: "Finans"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Finans.

 1. 1. An investigation of average stable ranks : On plane geometric objects and financial transaction data

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Linn Odelius; [2020]
  Nyckelord :Topological data analysis; TDA; Mathematics; Stable rank; Topology; Data analysis; Financial transactions; Topologisk dataanalys; Topologi; TDA; Matematik; Teoretisk Matematik; Dataanalys; Finans; Stabil rang;

  Sammanfattning : This thesis concerns the topological features of plane geometric shapes and financial transaction data. Topological properties of the data such as homology groups and their stable ranks are analysed. LÄS MER

 2. 2. Aktieåterköp och aktielikviditet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andréas Andersson; Niklas Bäckström; Fredrik Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Aktieåterköp; Aktielikviditet; Nasdaq OMX; Stockholmsbörsen; Finans; Share Repurchase; Stock Liquidity; Stockholm Stock Exchange; Finance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien undersöker om ett faktiskt aktieåterköp påverkar en akties likviditet samt om storleken på aktieåterköpet kan ha en betydelse för likviditeten. Metod: För att besvara syftet utformas tre hypoteser som besvaras genom en kvantitativ undersökning via regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring av finansiellatjänster : En kvalitativ studie om fyra fintechbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Daniel Scharff; [2020]
  Nyckelord :Relationship marketing; fintech; social media; loyality; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth; Relationsmarknadsföring; fintech; sociala medier; lojalitet; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth;

  Sammanfattning : This study is written from a business perspective and deals with four fintech companies' use of relationship marketing. The focus is on companies within savings and pensions. The study follows a qualitative research method. This gives the opportunity to investigate whether a certain theory is followed in practice. LÄS MER

 4. 4. Finans – Motiv bakom ett beslut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Finans; Komfortmätning; Bostadsbolag;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om bostadsbolags beslutsprocess för införande avkomfortmätning sammanfaller med de argument som framhålls. Argumenten som framhålls är;ekonomi, rättvisa och miljö... LÄS MER

 5. 5. Nudging : Ett verktyg för ett ökat hållbart sparande?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Gesovski; Erik Gunhamn; [2019]
  Nyckelord :Nudge; SRI; sustainability; ethics; finance; cognitive dissonance; behavioral finance; behavioral economics; values; attitudes; behavior; rationality; investments; decisions.; Nudge; SRI; hållbarhet; etik; finans; kognitiv dissonans; beteendefinans; beteendeekonomi; värderingar; attityder; beteende; rationalitet; investeringar; beslut.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett starkt intresse kring klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor idag vilket speglar sig i allmän opinion och i politiska debatter. Den rationella investeraren antas placera sina pengar med hänsyn tagen till beslutskriterier som risk och avkastning. LÄS MER