Sökning: "Finansanalytiker"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Finansanalytiker.

 1. 1. Företagsförvärv ur målföretagets perspektiv : en eventstudie om onormala avkastningar till följd av offentliggörandet av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Liljeskär; Fredrik Lundin; [2017]
  Nyckelord :Acquisitions; acquisition announcement; abnormal return; the efficient market hypothesis; event study; target company; Effektiva marknadshypotesen; eventstudie; företagsförvärv; målföretaget; offentliggörande; onormal avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det uppstår onormal avkastning för målföretagets aktieägare vid offentliggörandet av företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden, samt att undersöka om den svenska aktiemarknaden är effektiv enligt den effektiva marknadshypotesen. Metod: I uppsatsen tillämpades en eventstudie för att studera den onormala avkastningen. LÄS MER

 2. 2. Solenergi : framtidens energiresurs

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Alma Klipić; Dado Hadžiomerović; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användningen av solenergi har ökat väsentligt under de senaste åren. Den främsta förklaringentill detta ligger i att solenergi enligt vissa källor nu är billigare att producera än olja. Solenergiär en förnybar energikälla till skillnad från olja. LÄS MER

 3. 3. Finansanalytikers syn på hållbarhetrapporter : En studie över vilka kvalitetskriterier som efterfrågas på hållbarhetsinformation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Therese Andersson; Agnes Joelsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Reports; Informati on; Criteria; Demand; Financial Analyst; Hållbarhetsrapporter; Information; Kvalitetskriterier; Efterfrågan; Finansanalytiker;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har visat på en bristande användning av hållbarhetsrapporter i analysprocessen vilket kan hänföras till en misstro för hållbarhetsinformation och avsaknad av kvalitetskriterier för informationsvärdering. Därför är syftet med studien att skapa förståelse för vilka kvalitetskriterier finansanalytiker efterfrågar i hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 4. 4. Investigating the Accuracy of Analyst Consensus for Earnings per Share of S&P 100 companies

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sean Belfrage; Adrian Ahmadi; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigated what affects how accurately financial analysts can predict the earnings per share of companies included in the Standard & Poor’s 100 index. To achieve this goal data on earnings forecasts was gathered for the years 2000 through 2013. LÄS MER

 5. 5. Intellektuellt Kapital - En studie om finansanalytikers, revisorers och bankers uppfattning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dennis Johansson; Niclas Johansson; [2015]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; immateriella tillgångar; extern rapportering; intressenter; IAS 38;

  Sammanfattning : Frågeställning:   - Vad består intellektuellt kapital av? - Vilka problem och möjligheter finns med extern rapportering av intellektuellt kapital enligt finansanalytiker, revisorer och banker? - Vilken uppfattning har finansanalytiker, revisorer och banker om intellektuellt kapital angående extern rapportering av intellektuellt kapital?Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad intellektuellt kapital består av och dess nytta i extern rapportering ur tre olika intressentgruppers perspektiv. Därmed bidra till större förståelse om nyttan av extern rapportering av intellektuellt kapital samt vilka som kan använda sig av denna information. LÄS MER