Sökning: "Finansiell kunnighet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Finansiell kunnighet.

 1. 1. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER

 2. 2. Bestämmelsefaktorer för kommunala fastighetsbolags användande av ränteswappar : En kvantitativ studie på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Lundberg; Simon Sjölund; [2015]
  Nyckelord :Ränteswappar Kommunala fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Studien har granskat vilka faktorer som påverkar svenska kommunala fastighetsbolags beslut att använda ränteswappar. Tidigare forskning inom området är utförd på utländska marknader och har visat evidens för att storlek, skuldsättningsgrad, finansiell stress, komparativa fördelar, tillväxtmöjligheter samt skatt är några betydande faktorer för beslutet. LÄS MER

 3. 3. Storbankernas kreditprocess efter finansiella kriser : En undersökning av åtgärderna som gjorts i storbankernas kreditprocesser efter en finanskris

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Lena Back; Linnéa Joelsson; [2011]
  Nyckelord :Biggest banks; credit process; financial crises; credit losses and trust; Storbanker; kreditprocess; finanskriser; kreditförlust och förtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Bankkrisen under 1990-talet och den globala krisen mellan 2007 -2009 har kommit som en kalldusch för de svenska storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, vilket har lett till betydande kreditförluster. Kreditförluster är den vanligaste orsaken till bankernas ekonomiska problem vid en finansiell kris då återbetalningsförmågan hos kredittagare försämras, samtidigt som det talar för att finansiella kriser är ett återkommande fenomen idag. LÄS MER