Sökning: "Finansiella Gapet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Finansiella Gapet.

 1. 1. Ekonomistyrning i fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maja Rådström; Axel Forsevik; [2022]
  Nyckelord :Management accounting; formal instruments; real estate companies; budget; capital budget; internal accounting; Ekonomistyrning; formella styrmedel; fastighetsbolag; budget; investeringskalkylering; internredovisning;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade och konkurrensutsatta marknad behöver företag vara alltmer flexibla för att kunna anpassa sig till kundernas efterfrågan. Styrmedel är de verktyg som företag använder sig av för att styra verksamheten och bli framgångsrika. Framgång kan mätas i flera olika slag, bland annat genom finansiell framgång. LÄS MER

 2. 2. Kickstart eller korthus? : En kvantitativ studie om påverkan av crowdfunding på aktiebolagets kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jens Lindström; Karl Nyrén; [2022]
  Nyckelord :Crowdfunding; kortfristiga skulder; Soliditet; kassalikviditet; belöningsbaserad crowdfunding;

  Sammanfattning : De små och medelstora företagen utgör en stor del av företagen i världen. Sett till hela världen är så mycket som 50 % av människorna anställda i denna kategori av företag. I utvecklingsländerna är siffran närmare 70 % (The World Bank, 2021). LÄS MER

 3. 3. Leder miljökontroverser till minskad finansiell prestation? : En longitudinell studie om miljökontroverser och miljöbetygets modererande effekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Roni Sener; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG; corporate controversies; environmental performance; CSR; ESG; företagskontroverser; miljöprestation;

  Sammanfattning : Titel: Leder miljökontrovers till minskad finansiell prestation? En longitudinell studie om miljökontroverser och miljöbetygets modererande effekt Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Roni Sener Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 - September Syfte: British Petroleums oljeläckage i den Mexikanska golfen och Volkswagens fusk för att lura kontrollerna av deras bilars utsläpp är miljökontroverser som har fått stor uppmärksamhet i media under 2010-talet. Frågan kring företagens miljömässiga ansvar är något som har lyfts som en respons. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av finansiella metoder i mikroföretag inom detaljhandeln : Kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Renia Haddad; [2019]
  Nyckelord :microenterprises; financing method; retail sector; pecking order-theory; trade-off theory; information asymmetry; financing problems; mikroföretag; finansieringsmetod; detaljhandelsbranschen; pecking order-teorin; trade-off teorin; informationsasymmetri; finansieringsproblematik;

  Sammanfattning : Mikroföretagens roll är av stor betydelse för den svenska ekonomin. Dock visar statistik att var tredje mikroföretag går i konkurs kort efter uppstarten. Detaljhandelsbranschen visar sig vara den näst mest konkurrensutsatta branschen i Sverige samt att mikroföretag upplever finansieringsproblematik. LÄS MER

 5. 5. Strategiorientering och finansiella bootstrappingmetoder i småföretag : en kvantitativ studie om småföretagares strategiorientering och dess påverkan på val av finansiella bootstrappingmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sevgi Jusufovska; Albana Krasniqi; [2019]
  Nyckelord :Financial bootstrapping methods; financial gap; capital need; small firms; strategy orientation; Finansiella bootstrappingmetoder; finansiellt gap; kapitalbehov; småföretag; strategiorientering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur småföretags strategiorientering påverkar det val av alternativa finansiella bootstrappingmetoder, som småföretag väljer att tillämpa. Småföretagare motsvarar 96 procent av samtliga svenska verksamma företag och utgör därmed en betydande roll i samhället. LÄS MER