Sökning: "Finansiering"

Visar resultat 11 - 15 av 1676 uppsatser innehållade ordet Finansiering.

 1. 11. Ägarstrukturens koppling till kapitalstruktur : En studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2020]
  Nyckelord :Ownership Structure; Capital Structure; Ownership Concentration; Ownership Distribution; Leverage Ratio; Debt Distribution; Ägarstruktur; kapitalstruktur; ägarkoncentration; ägarfördelning; skuldsättningsgrad; skuldfördelning;

  Sammanfattning : Aktieägare investerar kapital med avsikt att få en avkastning, vilket är direkt kopplat till bolagets lönsamhet. För en kapitalintensiv sektor som fastighetsbranschen, är det av stor betydelse att ha en kapitalstruktur väl anpassad till bolagets förutsättningar och behov eftersom detta påverkar resultatet och därmed lönsamheten. LÄS MER

 2. 12. Crowdfunding – Kan det bidra till att minska informationsasymmetrin och det finansieringsgap som råder för nystartade företag?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Cecilia Arro; Lina Boström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För såväl samhällsutvecklingen som ökade jobbmöjligheter är uppstart av nya företag en viktig faktor. Däremot visar forskning att ett stort problem med att starta företag är svårigheterna entreprenörerna möter vid ansökan om finansiering. LÄS MER

 3. 13. Mark och möjligheter : Kommunala erfarenheter av markägande och plangenomförande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Claes Palm; [2020]
  Nyckelord :Markägande; markanvisningar; makt; bostadsproduktion; finansiering;

  Sammanfattning : I en situation med underskott på bostäder i många kommuner är det angeläget att det som planeras också blir byggt. Denna uppsats belyser kommunalt markägande och dess roll i genomförandet av detaljplaner. LÄS MER

 4. 14. Implementeringen av koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt ESG-relaterad transparens i BMR : en kritisk granskning av kommissionens föreslagna ändringar av Benchmarkförordningen och dess förenlighet med de åsyftade ändamålen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amelia Botshinda; [2020]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; Benchmark regulation; BMR; benchmark; index; index fund; sustainable investments sustainability; environmentally friendly; ESG; Environmental Social Governance; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparency; benchmark statement; market abuse regulation.; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; Benchmarkförordningen; BMR; benchmark; referensvärde; riktmärke; index; indexfond; gröna fonder; hållbarhet; miljövänlig; ESG; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investering; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparens; referensvärdesdeklaration; administratör; vilseledande; marknadsmissbruk; marknadsmissbruksförordningen; MAR.;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid präglad av drastiska klimatförändringar och ökade utsläpp av växthusgaser, där klimatångest har kommit att bli ett problem som tycks drabba såväl privatpersoner som företag. Allteftersom vår medvetenhet för samtidens klimathot ökar, har även hållbarhet fått en allt större betydelse för europeiska investerare. LÄS MER

 5. 15. När slutar enskild väg? : Samhällsutvecklingens konsekvenser för samfälligheten som förvaltningsform

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Mats Gezelius; [2020]
  Nyckelord :RIA; CEA; public goods; common pool resources; civic roads;

  Sammanfattning : In Sweden, there are both public roads and civic roads. The civic roads are managed by the people who utilize them. These roads go most through forests and farmlands but also in urban detached areas and are supposed to have a lower cost than with governmental management. LÄS MER