Sökning: "Flash glucose monitor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Flash glucose monitor.

  1. 1. Upplevelser av Flash glucose monitor hos patienter med typ 1 och typ 2 diabetes : En allmän litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Victoria Evans; Veronika Lindebrand; [2021]
    Nyckelord :Diabetes; Upplevelser; Flash glucose monitor; Patient;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som förekommer på nationell och internationell nivå. Patienter kan lära sig hantera sin sjukdom med hjälp av tekniken som finns idag. Flash glucose monitor (FGM) är en glukosmätare som visar sockerhalten i vävnaden genom en vit rund sensor som sitter på armen. LÄS MER