Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Energibesparande renoveringspotential - Renoveringspotentialen för det svenska flerbostadshusbeståndet uppskattad med maskininlärning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Viktor Karlsson; Kajsa Jörgensson; [2020]
  Nyckelord :Maskininlärning; renoveringsåtgärder; energibesparing; flerbostadshusbeståndet; RISE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det Svenska flerbostadshusbeståndet från åren 1945-1975 är på väg att nå slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaderna från denna tidsperiod är i stort behov av renovering samt energieffektiviserande åtgärder för att minska energianvändningen och möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna i framtiden, samtidigt som ekonomiskt utsatta personer har råd att bo kvar i byggnaderna. LÄS MER

 2. 2. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Viktor Holfve; [2020]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. LÄS MER

 3. 3. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av dimsprinkler, boende- och traditionella sprinklersystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Pontus Renström; Andreas Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :traditional sprinkler; residential sprinkler; high pressure water mist sprinkler; water consumption; fire; flux density; Traditionell sprinkler; boendesprinkler; dimsprinkler; vattenåtgång; utnyttjandegrad; brandsäkerhet; vattentäthet;

  Sammanfattning : Högre flerbostadshus leder till ökade brandkrav. För att lättare uppnå dessa krav kan ett sprinklersystem installeras i byggnaden. Denna rapport syftar till att undersöka och jämföra system med traditionell sprinkler, boendesprinkler samt dimsprinkler i form av en litteraturstudie följt av en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Krav på klimatdeklaration 2022 : Klimatdeklaration utifrån Boverkets förslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Haugskott; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2017 röstade riksdagen igenom Parisavtalet med visionen att vi 2045 skall ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Detta kommer att bli en enorm omställning från det sätt vi tillverkar idag eftersom byggbranschen står för nästan en femtedel av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige under 2017. LÄS MER