Sökning: "Flerkanalsföretag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Flerkanalsföretag.

  1. 1. Kanaler, konsumtion & konsumenter : En studie om hur företag använder multipla kanaler

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Linnéa Grahn; [2016]
    Nyckelord :Multi-channel enterprises; Consumer behavior; E-commerce; Physical store; Communication channels; Flerkanalsföretag; Konsumentbeteende; E-handel; Fysiska butiker; Kommunikationskanaler;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva hur flerkanalsföretag anpassar sin konsumentkommunikation till en marknad i ständig digital utveckling och ett förändrat konsumentbeteende som följd. Syftet är därtill att studera hur flerkanalsföretag håller resurseffektivitet genom sina numera flertalet kommunikationskanaler. LÄS MER