Sökning: "Flerspråkig möjligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Flerspråkig möjligheter.

 1. 1. "Vi har inte samma språk men vi kan förstå varandra i alla fall" : En intervjustudie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med icke-verbal kommunikation i flerspråkiga förskolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogik; Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Emma Norman; Malin Servin; [2019]
  Nyckelord :icke-verbal kommunikation; flerspråkighet; förskola; enspråksnorm; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Den ökade internaliseringen som lyfts i läroplanen för förskolan innebär att förskolan är en arena där många olika kulturer möts. Denna mångfald ställer höga krav på de som är verksamma inom förskolan. Statistik från 2017 visar att 5% av alla barn som vistas i förskolan är nyinvandrade. LÄS MER

 2. 2. ”Om man nu ska ta fritidshemmet på allvar”: En fallstudie om komplexiteten i att bedriva inkluderande fritidshemsundervisning för en flerspråkig elevgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niclas Gustavsson; Katja Sjösten Öding; [2019]
  Nyckelord :Dilemma; Flerspråkighet; fritidshem; Grupp; inkludering; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Statistik från Skolverket (2015) visar att var femte elev som går i svensk skola är berättigad modersmålsundervisning. Sverige är alltså ett land med många andraspråkstalare. Trots detta finns det ingen forskning som har berört att göra fritidshemsundervisning inkluderande i en flerspråkig elevgrupp. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares möjligheter och hinder till att utveckla barns flerspråkighet i förskolan : Förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Melzén; [2019]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; modersmål; föräldrars delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och hinder som förskollärare uppfattar till en flerspråkig utveckling hos barnen på förskolan, samt vilka förutsättningar förskollärare har önskemål om för att verksamheten ska kunna utvecklas i detta avseende. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av utbildade förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkigheten som en resurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Wikhall; Linda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Andraspråk; Flerspråkig; Identitet; Kodväxling; Modersmål; Språkpolicy; Språkutveckling; Tvåspråkig;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur kunskapsläget ser ut i förhållande till flerspråkigheten som en resurs för andraspråkselever. Metoden vi har använt oss av för att ta reda på detta har vi baserat på en selektiv genomgång, utifrån systematiska och manuella sökningar via databaser innehållande aktuell forskning samt kvalitativa och kvantitativa studier. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnea Beyersdorff; Ilda Halilovic; [2019]
  Nyckelord :språk; flerspråkighet; modersmål; språkstimulans; identitetsskapande; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra vilka förutsättningar förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan. I vilka situationer barns flerspråkighet kan innebär en möjlighet respektive begränsning för den pedagogiska verksamheten, hur förskollärare arbetar för att stimulera barns flerspråkighet och vilka kunskaper och färdigheter lärare verksamma i en flerspråkig barngrupp behöver vara i besittning av. LÄS MER