Sökning: "Flerspråkighet i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden Flerspråkighet i förskolan.

 1. 1. Förskolan som lärande organisation frånrektorers perspektiv på samt uppfattningar omspråk & flerspråkighetsutvecklande arbetssätt.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Petra Karlqvist; Sana Hafeez; [2022]
  Nyckelord :multilingualism; language development; preschool; leadership role; theoretical perspective on learning organizations; principal; educators; working methods; social constructionism.; flerspråkighet; språkutveckling; förskola; ledarroll; lärande organisationer; rektor; pedagoger; arbetssätt; socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : The study is based on the pre-schools principal's descriptions of their work with language andthe multilingualism's developing working methods in learning organizations to promotemultilingualism and the language development of and for children in preschool. Socialconstructionism and Theoretical perspective on learning organizations are the theories inwhich the study is based, empirical data were collected via four semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lagerroos Emily; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; identitet; identitetsutveckling; kultur; material; metoder; miljö; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbetemed flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan. Studiens valda metod ärsemistrukturerade intervjuer som har genomförts skriftligt via mejl med åttaförskollärare för att uppnå studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet : Pedagogers arbetssätt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bleditte Klason; Hanna Fendell; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikationsverktygen; kodväxling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning: Att möta flerspråkiga barn på förskolorna har blivit vanligare idag än var det var för tio år sedan. Enligt Skolverket (2020) växer en fjärdedel av alla barn i Sverige i åldrarna noll till fem år upp med minst en förälder som har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan : En kvalitativ studie om olika arbetssätt för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jovanka Arsic; Anisa Mohamud; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; barn; språkutveckling; redskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Inledning  Studiens fokus är förskollärares beskrivning om det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn. Förskolan är idag präglad av mångfald av språk och allt större krav ställs på förskolorna. Enligt Skolverket (u.å) ska förskolan aktivt främja barnens språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Muntligt berättande som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn : Förskollärares erfarenheter och kunskaper om muntligt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ulrika Alfredsson; Åsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :multilingualism in preschool; oral storytelling; language development in preschool; språkutveckling i förskolan; flerspråkighet i förskolan; muntligt berättande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever att muntligt berättande påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien utgår från en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER