Sökning: "Flerspråkighet och dyslexi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Flerspråkighet och dyslexi.

 1. 1. Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anton Waerland; Björn Zetterholm; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; Flerspråkighet; Fonologisk medvetenhet; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Under de senare åren har skolvärlden förändrats angående språksituationen i Sverige. Migrationen ökar hela tiden och Sverige blir mer ett mångkulturellt land. För lärare blir uppdraget mer komplext när det gäller att identifiera ifall en flerspråkig elev har läs- och skrivsvårigheter än en enspråkig elev. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elever med dyslexi : En systematisk litteraturstudie om hinder och möjligheter hos flerspråkiga elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Christel Danielsson; Thara Hallbert; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; flerspråkighet; metalingvistisk medvetenhet; ortografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kunna läsa, skriva och uttrycka sig i olika sammanhang i samhällslivet och privatlivet är förmågor som är väsentliga att utveckla och är ett viktigt uppdrag för skolan. På grund av ökade kunskapskrav i skolans ämnen får flerspråkiga elever med dyslexi svårigheter att uppnå skolans mål. LÄS MER

 3. 3. Att identifiera och samverka kring läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. Erfarenheter från en skola.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Björnevret Klaesson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; flerspråkighet; identifiering; samarbete;

  Sammanfattning : I den här intervjustudien undersöks hur klasslärare, specialpedagoger, speciallärare och modersmålslärare beskriver att de upptäcker läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever samt hur de samverkar när dessa svårigheter upptäckts. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer från en skola där intervjuerna analyserats utifrån en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Goda förutsättningar för undervisning av flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanne Lindén; Ulrika Gredin; [2018]
  Nyckelord :dyslexi; flerspråkighet; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att se vilka förutsättningar som kan finnas för framgångsrik undervisning, av flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I en intervjustudie ville vi synliggöra hur det pedagogiska arbetet skulle kunna utformas. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter på sfi : En intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter på vuxenutbildningen svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Anette Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bilingual; Multilingual; Swedish as Second Language; Reading Difficulties; Writing Difficulties; Adults; Diagnostics; Special education; Flerspråkighet; svenska som andraspråk sfi; vuxna; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; diagnostisering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ser ut inom utbildningen sfi, svenska för invandrare. Studien beskriver pedagogernas arbete för att identifierar olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos elever. LÄS MER