Sökning: "Flerspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet Flerspråkighet.

 1. 1. Främjandet av andraspråkselevers språkutveckling i klassrummet – En kvalitativ studie om fyra lärares arbete med andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mathilda Kaya; Johanna Kesenci; [2018]
  Nyckelord :Modersmål; andraspråkselever; identitet; språkutveckling; individualiserad undervisning;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur lärare beskriver och uppfattar sitt arbetssätt och arbetsmaterial i relation till andraspråkselevers språkinlärning. Den avser också att undersöka hur lärare beskriver modersmålets inkludering i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maimunah Shaban; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Identitetsutveckling; Lärandemiljön; Modersmål; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar flerspråkighet i förskolan och hur de berättar att de stödjer flerspråkiga barns språkutveckling. Samt att undersöka lärandemiljöns betydelse för barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet och modersmålsstöd : En studie om elevers språkförmåga och undervisningens utformning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Kihlström; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmålsstöd; modersmålsundervisning; språkfärdighet;

  Sammanfattning : I alla skolämnen ställs krav på goda språkkunskaper vilket är problematiskt för det ökade antalet elever med annat modersmål än svenska. Eftersom tidigare forskning påvisat starka positiva relationer mellan kunskaper i modersmål och andraspråk är det viktigt att veta mer om modersmålsstödet i svenska skolor. LÄS MER

 4. 4. Hur stimulerar personalen nyanlända barns flerspråkighet i förskolan? När svenska språket inte finns där... ännu. : En kvalitativ studie om nyanlända barns språkutveckling i förskolan, där tyngdpunkten ligger på förskollärares och barnskötares erfarenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Lindahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Modersmålets betydelse för skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lobaba Merhi; Khouloud Hazzouri; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Flerspråkighet; Modersmål; Språk tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att undersöka modersmålets betydelse för elevernas skolframgång. För att besvara vår frågeställning Vilken betydelse har modersmålet för yngre flerspråkiga elevers skolframgång? har vi använt oss av databaserna Libsearch, ERIC och SWEPUB för att hitta pedagogiskt inriktat innehåll. LÄS MER