Sökning: "Flexibla Arbetsarrangemang"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Flexibla Arbetsarrangemang.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö vid distansarbete och betydelsen av ledarbeteende : En studie inom revisionsbranschen ur medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Kaiza Nyman; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :teleworking; COVID-19; psychosocial work environment; wellbeing; job satisfaction; leadership; leader behavior; task- and relationship-oriented behavior; the auditing industry.; distansarbete; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö; välmående; arbetstillfredsställelse; ledarskap; ledarbeteende; uppgifts- och relationsorienterat beteende; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Spridningen av Covid-19 har påverkat människor i många avseenden varav ett är i arbetslivet då distansarbete blivit det nya normala för att hålla smittspridningen i schack. Arbetsmiljön har stor påverkan på individens arbetstillfredsställelse och allmänna välmående, där även ledares beteenden kan ha stor inverkan. LÄS MER

 2. 2. Finns det egentligen något som heter ledig tid? : En kvalitativ studie om flexibelt arbete innan och under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Hallerstedt; Felicia Höglund; [2020]
  Nyckelord :flexibelt arbete; gränslöshet; tillgänglighet; familjeliv; krav; kontroll; socialt stöd; kris; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Flexibla arbetsarrangemang är en allt mer vanlig arbetsform idag och sägs generera en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Individen får relativt fritt bestämma över tid och rum för utförandet av arbetet vilket även sägs ge högre arbetstillfredsställelse till följd av friheten och förtroendet. LÄS MER

 3. 3. Chefers upplevelser avwork-life balance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ben Rayat; Ahmed Masoud; [2020]
  Nyckelord :Work-life balance; Chef; Arbetsarrangemang; Individuella förutsättningar; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studien undersökte upplevelsen av work-life balance för personer med chefsbefattning inom en organisation. Denna studie genomfördes baserat på en kvalitativ induktiv design genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken chefer. Dessa intervjuer genererade tre huvudteman samt underteman. LÄS MER

 4. 4. Ombudsmäns upplevelser av work-life balance : En kvalitativ studie om upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Victoria Branteström; Therése Alm; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ombudsmen; Trade Union; Flexible Work Arrangements; Work identity; Work-life balance; Ombudsmän; Fackförbund; Flexibla Arbetsarrangemang; Arbetsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige. Studien utgick från en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med 10 respondenter. LÄS MER

 5. 5. Work life balance : En studie om kvinnors användande av flexibla arbetsarrangemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gulsah Guven; Milena Novaković; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel : Arbete och livsbalans, En studie om kvinnors användande av flexibla arbetsarrangemang Nivå: Examensarbete i Företagsekonomi, Kandidatnivå, 15hp Författare : Milena Novakovic & Gulsah Guven Handledare: Maria Fregidou Malama Datum : Januari 2014 Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt för kvinnor att använda sig av flexibla arbetsarrangemang och hur användandet påverkar deras karriärutveckling. Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats inom ramen för en fallstudie. LÄS MER