Sökning: "Flicka"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet Flicka.

 1. 1. Flicka, pojke, människa : En intersektionell genusstudie med särskilt fokus på maskulinitet i Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Pojkarna; Jessica Schiefauer; intersektionalitet; performativitet; den heterosexuella matrisen; hegemonisk maskulinitet; homosocialt begär; heteronormativitet; kön; sexualitet; ålder; ungdomsroman;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Jessica Shiefauers ungdomsroman Pojkarna ur ett intersektionellt, genus och maskulinitetsteoretiskt perspektiv. Analysen handlar om hur genus konstrueras och framställs i samverkan med andra kategorier som ålder och sexualitet, men också vad som präglar pojkars umgängeskoder i romanen och hur huvudkaraktären Kims upplevelse av sin egen kropp och identitet utvecklas i förhållande till detta. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller att icke vara normkritisk : En kvalitativ studie om elevers perspektiv på genusnormer och jämställdhet i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nathalie Skoglar; [2022]
  Nyckelord :mathematics; gender norms; equality; anti-study culture; pupils’ perspective; matematik; genusnormer; jämställdhet; antipluggkultur; elevers perspektiv;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne i skolan där pojkar under en längre tid har presterat bättre i än flickor. Forskning påvisar att människor följer genusnormer och Skolverket har flertalet gånger gjort revideringar i styrdokumenten som ska motverka obalansen mellan flickor och pojkars prestationer. LÄS MER

 3. 3. Barns val i leken ur ett genusperspektiv : En studie ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Lihden; [2022]
  Nyckelord :Girl; Boy; Children s Perspective; Gender; Free Play; Flicka; Pojke; Barns perspektiv; Genus; Fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i hur barnen ur ett genusperspektiv ser på de leksaker och lekar som de leker i den fria leken på förskolan. Empirin har samlats in från två olika förskolor, en som ligger i en tätort och en som ligger ute på landsbygden där sammanlagt 10 barn har medverkat. LÄS MER

 4. 4. "Bakom varje bortgift flicka så finns också en bortgift pojke"- Socionomers beskrivningar av pojkar och mäns upplevelser av hedersrelaterat våld och förtryck.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Sandwall; Amalia Sterky; [2022]
  Nyckelord :Honour-related violence; honour culture; male victims; social control; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : Boys and men who are victims of honour-related violence and oppression are today overlooked and little research exists. The aim of this study was therefore to explore, based on descriptions from social workers who work with helping and supporting people affected by honour-related problems, boys’ and men’s experiences of honour-related violence and oppression. LÄS MER

 5. 5. Flickor, pojkar och en robot : En kvalitativ läromedelsanalys av sex läseböcker för svenskämnets årskurs 1-3 ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susan Kim; Cecilia Taube; [2022]
  Nyckelord :kön; genus; stereotyper; normer; läromedelsanalys; läseböcker; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur kvinnor och flickor respektive män och pojkar framställs i läseböcker inom svenskämnet för lågstadiet. De böcker som ligger till grund för detta arbete är tre böcker vardera i två läromedelsserier: ABC-klubben, utgiven av Natur & Kultur samt Robin, utgiven av Sanoma Utbildning. LÄS MER