Sökning: "Flickor på gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Flickor på gymnasieskolan.

 1. 1. Relativ ålderseffekt och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om sambandet mellan elevers relativa ålder och känsla av sammanhang i Idrott och Hälsa på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Albin Berg; Douglas Askman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose of study This quantitative cross-sectional study aimed to explore the relationship and differences between time of birth and students’ Sense of Coherence (SOC) in physical education within the Swedish upper secondary school. Previous research has proven a connection between annual time of birth and success in sports and school, which is termed Relative Age Effect in research and means that relatively older students and athletes possess a higher probability to reach success. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Var e' brudarna? : en granskning av genus i läromedel för samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Thomas Remlén; [2022]
  Nyckelord :Genus; Hirdman; kön; läromedel; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att lärare idag använder olika material utifrån lärarnas egna tolkningar av läroplaner kan synsättet på vilka läromedel som används få eleverna att uppleva att utbildningen inte blir likvärdig. Studien har betydelse för att göra lärare uppmärksamma på hur kunskap om genus kan öka medveten om skillnader i hur flickor och pojkar framställs i skrivna läromedel. LÄS MER

 4. 4. "Den där jävla inläsningstjänsten" : Gymnasieflickors upplevelse av hur det stöd de får i skolan förändras i övergången mellan grundskola och gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Franzén; Kristian Thörnqvist; [2022]
  Nyckelord :Särskilt stöd; stödbehov; elevperspektiv; relationellt perspektiv; flickor; genus; gymnasieskolan; övergångar; masking.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur flickor som går högskoleförberedande program på gymnasiet ser på det stöd de får i skolan och hur de kan visa och få sina stödbehov tillgodosedda i övergången mellan grundskolan och gymnasiet. Syftet är att bidra med kunskap om övergången mellan grundskola och gymnasium för flickor som befinner sig i behov av stöd kring sin skolgång och hur denna kunskap kan bidra till att flickor får sina stödbehov tillgodosedda. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik : En undersökning om hur övergången till onlineundervisning till följd av coronapandemin år 2020 har påverkat elevers matematikstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Eleonora Strand; Sofia Thorén; [2021]
  Nyckelord :online; learning; mathematics; attitude; practice-based research; online; lärande; matematik; inställning; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : Under våren år 2020 uppmanades gymnasieskolan att ställa om sin verksamhet till att bedriva all undervisning på distans på grund av covid-19, coronapandemin, som ett steg i att minska smittspridningen. Omställningen till mer digital undervisning ledde till att såväl elever som lärare ställdes inför nya utmaningar. LÄS MER