Sökning: "Flickor på gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Flickor på gymnasieskolan.

 1. 1. Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord : Elevers och lärares uppfattning om bruk av slangord i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sophia Russell; [2020]
  Nyckelord :Language; language usage; slang; accommodation; sociolinguistics; communicative competence; language attitudes; Språk; språkbruk; slang; ackommodering; sociolingvistik; kommunikativ kompetens; språkattityder;

  Sammanfattning : Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att situationsanpassa sitt språkbruk. LÄS MER

 2. 2. Nu ska vi snacka om mannen - igen! : En studie om litterär representation, litterärt arbete och potentiellt meningsskapande i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Masculinity; literary representation; hegemonic masculinity; fiction; meaning making; gender studies; L1 teachers; stereotype; upper secondary school; Maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; genusstudier; litterära representationer; skönlitteratur; meningsskapande; svensklärare; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur maskulina representationer i utvalda skönlitterära böcker framställdes och att studera svensklärares utsagor kring arbetet med dessa manliga representationer på gymnasiet samt hur svensklärares arbete med de maskulina representationerna kunde verka meningsskapande i klassrummet.      Våldet ökar bland unga män och det är färre pojkar än flickor som når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dajana Efendic; [2019]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; idrott och hälsa; läromedel; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka genus så som det framställs i läroböckerna inom idrott och hälsa på gymnasieskolan. Detta är en läromedelsanalys som bygger på att analysera text och bild i läroböckerna inom idrottsämnet med kvalitativ undersökning i form av diskursanalys och problematiseras med utgångpunkt i Raewyn Connells och Rebecca Rearses (2015) genusteori. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Efendic Efendic; [2019]
  Nyckelord :Genus; Kön; femininitet; maskulinitet; idrott och hälsa; läromedel; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka genus så som det framställs i läroböckerna inom idrott och hälsa på gymnasieskolan. Detta är en läromedelsanalys som bygger på att analysera text och bild i läroböckerna inom idrottsämnet med kvalitativ undersökning i form av diskursanalys och problematiseras med utgångpunkt i Raewyn Connells och Rebecca Rearses (2015) genusteori. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv : Lärande och motivation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Reljanovic Jasmina; [2018]
  Nyckelord :elevperspektiv; fenomenografi; gymnasium; kvalitativ metod; undervisning i utomhusmiljö; uppfattningar; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse undervisning i utomhusmiljö har för deras lärande och motivation. Genom att synliggöra variation i uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö skulle det skapas förståelse för elevperspektivet i anslutning till frågor kring alternativa undervisningsmetoder som denna undervisningsform är. LÄS MER