Sökning: "Flickor på gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Flickor på gymnasieskolan.

 1. 1. Uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv : Lärande och motivation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Reljanovic Jasmina; [2018]
  Nyckelord :elevperspektiv; fenomenografi; gymnasium; kvalitativ metod; undervisning i utomhusmiljö; uppfattningar; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse undervisning i utomhusmiljö har för deras lärande och motivation. Genom att synliggöra variation i uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö skulle det skapas förståelse för elevperspektivet i anslutning till frågor kring alternativa undervisningsmetoder som denna undervisningsform är. LÄS MER

 2. 2. Idrott och hälsa, betyg och bedömning, en genusfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesper Olsson; [2018]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; Idrott och hälsa; Genus; Gymnasieskola; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Skolverket släppte 2010 rapport 355 som visar att pojkar i genomsnitt har bättre betyg än vad flickor har i ämnet idrott och hälsa. Denna rapport visar också på att detta är det ända ämne där det förekommer att pojkar i genomsnitt har bättre betyg än flickor (Skolverket, 2010, s. 11). LÄS MER

 3. 3. En aktiv pojke och en hjälpsam flicka : En studie om könsrelaterade normer för beteende för elever inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Normer; elever; funktionsnedsättning; genus; gymnasiesärskola; grundsärskola; lärare; könsmaktsordning; genusordning; utvecklingsstörning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa vilka normer som finns kring hur en bra elev ska bete sig i gymnasiesärskolan och grundsärskolan och om normerna skiljer sig åt mellan könen. Frågeställningarna som jag använt lyder "Vilka beteendenormer finns det för flickor och pojkar i gymnasiesärskolan och grundsärskolan?" och "Om det finns skillnader mellan könen – hur skiljer de sig åt?" Studien utfördes på både lärare och elever från grundsärskola samt gymnasiesärskolan. LÄS MER

 4. 4. På lika villkor : Några elevers syn och tankar om genus och jämställdhet i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Carl Oscar Lorin; [2018]
  Nyckelord :Genusordning; Jämställdhetsarbete; Könstillhörighet; Pedagogik;

  Sammanfattning : Dagens elever har vuxit upp i ett skolsystem som på den senaste tiden strävat efter att kvinnor och män skall ha lika rätt och möjligheter. Det har blivit lite bättre då flickor idag, i större utsträckning än tidigare, väljer att gå gymnasieprogram med teknisk inriktning. LÄS MER

 5. 5. Könsnormer, samhällsnormer och gymnasievalet : En kvalitativ studie med tre pojkar från det estetiska programmet bild och formgivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Mia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Maskuliniteter; könsnormer; bild och formgivning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att ta reda på och utveckla kunskap om könsnormer om maskulinitet och andra normer som kan ha en verkan på pojkars gymnasieval till det estetiska programmets inriktning bild och formgivning. För att få reda på detta används intervjumetoden halv-strukturerad intervju tillsammans med en arrangerad fokusgrupp. LÄS MER