Sökning: "Flickskola"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Flickskola.

 1. 1. Elevrekryteringen till flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Raupach; [2021]
  Nyckelord :flickskola; Uddevalla; elevrekrytering; kommunalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka den sociala elevrekryteringen vid flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930. För att besvara syftet och den likartade frågeställningen har studien utgått ifrån ett klasschema, som är baserat utifrån Goldthorpe/ CASMIN:s yrkesschema, och sammanställt information om faderns uppgivna yrke eller titel vid inskrivningen till skolan. LÄS MER

 2. 2. Vad ska du bli när du blir stor? -En studie om kvinnligt medborgarskapsideal utifrån Örebros Kommunala flickskolas verksamhet under 1940-talet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Ranta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har syftet att undersöka Örebros Kommunala flickskolas medborgar- och kvinnoideal under 1940-talet för att skapa en bild över samhällets förväntningar på dåtidens kvinnor. Källmaterialet som legat till grund för analysen består av verksamhetens årsredogörelser, skolkataloger och dess utskrivningsbok tillhandahållet av Örebros stadsarkiv. LÄS MER

 3. 3. Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Women s association; Karlskoga; gender contract; gender; 19th century; 20th century; Kvinnoförening; Karlskoga; genuskontrakt; genus; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en motiverande skrivundervisning : En forskningsöversikt kring olika metoder som kan främja elevers motivation till att skriva

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Scholl; Lovisa Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Autentiska uppgifter; digitala verktyg; feedback; metoder; motivation; skriva;

  Sammanfattning : Den språkliga förmågan är ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera. Att både kunna läsa och skriva är avgörande för att leva självständigt i dagens samhälle, ändå har det riktats mer forskning mot att utveckla elevers läsförmåga medan skrivningen tenderar att hamna i skymundan. LÄS MER

 5. 5. Flickskolan och det kvinnliga medborgaridealet  -Örebros kommunala flickskola, läsåren 1956-1958

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Angelica Svedbo; Beatrice Örtenberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; flickskola; utbildningshistoria; medborgarideal; könsroller; Örebros;

  Sammanfattning : Med hjalp av en hermeneutisk analysmetod har Orebros kommunala flickskolas verksamhet under lasaren 1956-1958 undersokts utifran ett genusperspektiv. Arkivhandlingar fran Orebros stadsarkiv och den nationella undervisningsplanen fran ar 1955 utgor studiens empiriska material. LÄS MER