Sökning: "Flippat klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Flippat klassrum.

 1. 1. En analys av flippat klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alija Mesetovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effekter av flippat klassrum på grundskoleelevers prestationer, resultat och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lassana Ouattara; [2019]
  Nyckelord :Flippat Klassrum; Motivation; Prestation; Försöksgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : Jag har genom en longitudinell studie under ett och ett halvt år, undersökt effekterna av flippat klassrum i två årskurs 4 och vidare årskurs 5 klasser i naturorienterande (NO) undervisning. Studien omfattar försöksgrupp och kontrollgrupp med totalt 39 elever, och fokuserar på elevernas prestationer i olika kunskapstester under en period då en av klasserna (försöksgruppen) undervisats genom en form av flippat klassrum och den andra klassen (kontrollgruppen) undervisats genom ett så kallat traditionellt undervisningsformat och vice versa. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare språkutvecklande i flerspråkiga klasser inom ämnet matematik? : En kvalitativ studie om lärares sätt och metoder i matematikundervisning i flerspråkiga klasser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Denevald; [2019]
  Nyckelord :matematik; språkutvecklande arbetssätt; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på tre semistrukturerade djupintervjuer av grundskollärare som arbetar i flerspråkiga klasser. Studien syftar till att öka förståelsen för hur mellanstadielärare arbetar språkutvecklande inom ämnet matematik, vilka arbetssätt och metoder de använder i sin undervisning och hur de motiverar sitt sätt att undervisa. LÄS MER

 4. 4. Effekter av undervisningsmetoden flippat klassrum i gymnasieskolans matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Holgersson; Lukas Isberg; [2019]
  Nyckelord :engagemang; flippat klassrum; gymnasieskola; inställning; lärande; matematik; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har effekterna av undervisningsmetoden flippat klassrum i matematikundervisning på gymnasiet studerats. Flippat klassrum är en metod som går ut på att elever får ta del av föreläsnings- eller lektionsinnehåll innan själva undervisningstillfället, till exempel i form av korta videoklipp. LÄS MER

 5. 5. VAD HÄNDER EFTER EN FLIPP? En studie av interaktion i det flippade klassrummet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Heather Nesbit; Linus Hugo; [2018-08-07]
  Nyckelord :Flipped classroom; inverted classroom; flippat klassrum; interaction; interaktion; peer instruction; peer-assisted learning; cooperative learning; collaborative learning; kooperativt lärande; kollaborativt lärande; grundskola; primary school; secondary school; high school.;

  Sammanfattning : The main role the flip appears to be to provide prior understanding of the lesson content and to free up time in the classroom for interaction. In both of these cases it is necessary to have the flip outside of lesson time... LÄS MER