Sökning: "Florence Nightingale omvårdnadsteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Florence Nightingale omvårdnadsteori.

 1. 1. Operationspersonalens upplevelser av användandet av hygienrutiner under covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elizabeth Collado; Johanna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :covid-19; hygiene; guidelines; surgical staff; work environment; Arbetsmiljö; covid-19; hygien; operationspersonal; riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns mycket forskning som beskriver följsamhet till hygienrutiner på operation. Florence Nightingale har med sin omvårdnadsteori bidragit till att skapa grunden för hygienrutiner som praktiseras i samtidens omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Patientens attityd till intim omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Max Johansson; Jenny Öster; [2019]
  Nyckelord :Intim omvårdnad; Attityder; Kön; Integritet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under medeltiden utförde män och kvinnor omvårdnad via religiösa organisationer. På 1600-talet behövde sjuksköterskor ingen formell utbildning då de var assistenter till läkaren. På 1800-talets mitt kom Florence Nightingale och uttalade sig om att bedriva omvårdnad som sjuksköterska var en kvinnas uppgift. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans evidensbaserade hygienåtgärder som kan förebygga vårdrelaterade infektioner : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Nina Muttonen; Johanna Borres Henriksson; [2009]
  Nyckelord :Evidensbaserade hygienåtgärder; Florence Nightingale; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Föreliggande systematiska litteraturstudies syfte är att undersöka sjuksköterskans evidensbaserade hygienåtgärder som kan förebygga vårdrelaterade infektioner. Artiklarna söktes inom Högskolan Dalarnas bibliotek via databasen Electronic Library Information Navigator (ELIN). Använda sökord var Infect* and Prevent* and Nurs* and Hygien*. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska vårdmiljöns betydelse för vårdtagarnas välbefinnande. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap

  Författare :Monika Pap; Gabriella Spegel; [2002]
  Nyckelord :vårdmiljö; välbefinnande; arkitektur; design; konst; trädgård.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet var att belysa den fysiska vårdmiljöns betydelse för vårdtagarens välbefinnande. Frågeställningen löd; Hur belyser litteraturen vårdtagarens upplevelse av den fysiska vårdmiljöns betydelse för välbefinnandet? Metoden var en litteraturstudie och sökning av vetenskapliga artiklar har skett på databaserna Cinahl, Academic Search Elite, Emerald, Springer Link, ADAM, BYGGDOK, Pubmed, IDEAL, Kluwer, Libris, ScienceDirect och Scirus. LÄS MER