Sökning: "Fluid chart balance"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fluid chart balance.

  1. 1. Sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Hok-Jan Au; Malin Persson; [2018]
    Nyckelord :Fluid balance; Nursing assessment; Nursing documentation; fFuid balance chart; Vätskebalans; Sjuksköterskebedömning; Omvårdnadsdokumentation; Vätskebalanslista;

    Sammanfattning : Akutsjukvård är tidskänsliga vårdinsatser som ges till patienter som drabbas av akut sjukdom. Akut sjukdom kan innebära försämring av kronisk sjukdom eller nytillkommen plötslig ohälsa i behov av snabb handläggning. LÄS MER