Sökning: "Flygbilder"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Flygbilder.

 1. 1. Landskapsförändringar över tid : en analys av markanvändning och skogsutveckling i Skrylleområdet i Skåne under de senaste århundradena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Peter Zhang; [2021]
  Nyckelord :Skrylle; markanvändning; förändring; skogsareal; skogstyper; skogsutbredning; barrskog; lövskog;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka landskapsförändring och skogsutveckling under de senaste århundraden kring Skrylle naturreservat som är beläget mellan Södra Sandby och Dalby i Lunds kommun. Hur det har sett ut, vad har förändrats samt varför, är frågor som behandlas i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. All scales matter : effects on the landscape-, stand-, substrate- and temporal scale on occurrence of two deadwood living microlichens

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Edith Bremer; [2021]
  Nyckelord :extinction debt; deadwood; microlichens; continuity forest; landscape structure;

  Sammanfattning : Understanding extinction debt and how species are affected by landscape structure is important knowledge in order to form strategies for species protection in forestry and conservation. In this study, I investigate whether an extinction debt can be detected in two deadwood living lichen species by modelling their occurrence against past and present habitat amount in the landscape as well as amount of continuity forest (i. LÄS MER

 3. 3. Analys av punktmoln för 3D-modellering av byggnadstak : En jämförelse mellan LiDAR och fotogrammetriskt punktmoln

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Staffan Fridh; [2021]
  Nyckelord :3D-modellering; 3D Basemaps; takformer; LiDAR; fotogrammetri; kvalitativ analys; kvantitativ analys;

  Sammanfattning : 3D-modeller av urbana områden är en användbar och attraktiv produkt bland kommuner och företag. 3D-modeller kan ge en rad fördelar för att utföra analyser. Modellerna kan exempelvis användas för att visualisera översvämningar samt skapa buller- och siktanalyser. LÄS MER

 4. 4. Metoder för identifiering och kvalitetsbestämning av lax- och öringhabitat

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tony Wallin; [2021]
  Nyckelord :Trout habitat score; Laxhabitatklass; Hydraulisk modell; Lutningsanalys; Geografiska Informationssystem; Nationella planen; Vattenkraft;

  Sammanfattning : Vattenkraftens ska förses med moderna miljövillkor i linje med miljöbalken. Ett av underlagen som föreslås vara nödvändigt inför prövningen är kännedom var det finns strömmande vatten och olika typer av habitat, något som inte finns i alla avrinningsområden. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av metoder för att säkerställa kvaliteten på höjddata insamlad med UAV : Fastställande av tillvägagångssätt vid luftburen datainsamling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Lindström; [2021]
  Nyckelord :UAS; UAV; Elevation; Quality; Photogrammetry; Point Cloud; RTK; UAS; UAV; Höjd; Kvalitet; Fotogrammetri; Punktmoln; RTK; DTM;

  Sammanfattning : Företaget Team Exact levererar mätningstekniska tjänster, där den främsta verksamheten är riktad mot byggnads- och markindustrin. Företaget använder UAS och levererar tjänster till kunder med ortofoto och DEM som kan användas till kartläggning, volymberäkningar och planering. LÄS MER