Sökning: "Flyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser innehållade ordet Flyktingar.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet? En kritisk diskursanalys av Riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsdotter Brown; [2020-01-07]
  Nyckelord :Integration; monokulturalitet; nyanlända elever; problemrepresentationer;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka problem som synliggörs inom regeringsuppdragetRiktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning och hur de nyanländaeleverna positioneras i förhållande till dessa problem.Teori ochmetod:I studien används utvalda delar av Faircloughs (2017) tredimensionella modell förkritisk diskursanalys som beskriver diskurser som text, diskursiv praktik och socialpraktik samt Carol Bacchis (2012) metod för kritisk policyanalys “What´s the ProblemRepresented to be?” (WPR-metoden). LÄS MER

 3. 3. Det faller på hälleberget på något vis- en studie om synen på flyktingars kunskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Karin Johanna Norrbo; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Människor som kommit som flyktingar till västvärlden har generellt en svag position på arbetsmarknaden och toppar arbetslöshetsstatistiken. Följden blir att flyktingar hamnar i en underprivilegierad position. LÄS MER

 4. 4. Bevakning och framställning av flyktingar i svensk press : En studie om skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet i bevakning och framställning av flyktingar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :akon habe baker Nori; [2020]
  Nyckelord :The refugee crisis; border control; observation; representation; refugees; similarities; morning newspaper; evening newspaper; Aftonbladet and Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine how much the Swedish morning newspaper Dagens Nyheter and the evening newspaper Aftonbladet wrote about refugees and how they represented them during refugee crisis in September 2015 compared with when the border control began in January 2016. The purpose is to investigate how the news selection is been made, what events surrounding refugees became news and how they are described To be able to answer these questions I have combined two methods. LÄS MER

 5. 5. Empatitrötthet bland socialarbetare : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hero Ghasemlou; Kidane Kifle; [2020]
  Nyckelord :Empatitrötthet; Socialarbetare; Flyktingar; Empati; Flyktingkris;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare som arbetar med flyktingar. Studien innehåller fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som arbetar med flyktingar och som arbetade klientnära med flyktingar under flyktingkrisen år 2015. LÄS MER