Sökning: "Flyttning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Flyttning.

 1. 1. Flyttningar och bostadsefterfrågan som en effekt av separationer : En analys av separationer under 2014 i Gävle kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Göran Berfenstam; [2021]
  Nyckelord :sammanboende; separationer; flyttningar; bostadsefterfrågan; boendekarriär; Gävle kommun;

  Sammanfattning : Kunskap saknas om sammanboendes separationer och flyttningar och effekterna på efterfrågan på bostäder. I uppsatsen undersöks betydelsen av faktorer som kön, socioekonomisk ställning, vårdnad av barn samt sammanboendets längd haft på flyttningarna. Dessutom undersöks hur separationen har påverkat boendekarriären. LÄS MER

 2. 2. FlinkNDB : Guaranteed Data Streaming Using External State

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Haseeb Asif; [2021]
  Nyckelord :Apache Flink; NDB; Flink State Backend; RocksDB State Backend; State management; Large State Applications; Apache Flink; NDB; Flink State Backend; RocksDB State Backend; State management; Large State Applications;

  Sammanfattning : Apache Flink is a stream processing framework that provides a unified state management mechanism which, at its core, treats stream processing as a sequence of distributed transactions. Flink handles failures, re-scaling and reconfiguration seamlessly via a form of a two-phase commit protocol that periodically commits all past side effects consistently into the state backends. LÄS MER

 3. 3. Mansöverskottet i Sverige : En kvatitativ analys av könsfördelningen i Sveriges kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Axel Wilson; [2019]
  Nyckelord :demografi; mansöverskott; invandring; mellankommunal flyttning; debattunderlag;

  Sammanfattning : Med en kvantitativ metod analyserar uppsatsen det växande mansöverskottet i Sveriges kommuner. Kommunerna delas in i nio grupper efter SKL:s kommunindelning, för att de regionala skillnaderna i landet ska bli synliga. Uppsatsen undersöker åldersgruppen 15 till 24 åringar från 2000 till 2018 utifrån befolkningsstatistik från SCB. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Locomotion of Quadrupedal Robots over Rough Terrain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aravind Elanjimattathil Vijayan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous works have enabled locomotion of quadrupedal robots usingthe ZMP-based motion optimization framework on flat terrain withvarious gait patterns. Locomotion over rough terrain brings in newchallenges such as planning safe footholds for the robot, ensuring kinematicstability during locomotion and avoiding foot slippage over roughterrain etc. LÄS MER

 5. 5. Fordonsmålvakter : Skulder, ianspråktagande och äganderätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :fordonsmålvakter; skulder; ianspråktagande; äganderätt;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka den nya lagen (2014:447) om rätten att ta fordon i anspråk, det nya rättsinstitutet ianspråktagande och de ändringar som skett i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, för att undersöka om lagen uppfyllt sitt syfte. Syftet har även varit att undersöka om fordonsmålvakter har någon möjlighet att någonsin bli skuldfria gentemot det allmänna. LÄS MER