Sökning: "FoU-intensitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet FoU-intensitet.

 1. 1. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 2. 2. Förklaringsfaktorer till variationer i effektiva skattesatser : En longitudinell studie av noterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Caveldin; Rebecca Orädd; [2020]
  Nyckelord :effective tax rates; firm size; leverage; capital intensity; R D intensity; profitability; political cost theory; political power theory; effektiva skattesatser; företagsstorlek; skuldsättning; kapitalintensitet; FoU-intensitet; lönsamhet; politiska kostnader; politisk makt;

  Sammanfattning : Syfte: Företags kassaflöden och vinster samt staters inkomster påverkas av hur mycket skatt som betalas av företag. Resultat i tidigare forskning om företagsstorlekens betydelse för effektiva skattesatser är motstridiga. LÄS MER

 3. 3. Fou och hållbara konkurrensfördelar- En studie av den informationsteknologiska sektorn i USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Flygare; Jesper Nilsson; Rickard von Schenck; [2019]
  Nyckelord :Information technology; RBV; R D-intensity; R D; sustainable competitive advantage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resource Based View (RBV) describes processes where companies develop competitive advantages that are sustainable over time. Arguments within RBV links company’s growth and increased market shares to sustained competitive advantages. In order to prove sustained competitive advantages, it is necessary to take the time factor into consideration. LÄS MER

 4. 4. Schumpeteriansk Innovation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Kullberg; Erik Granfeldt; Filip Ranmo; [2018]
  Nyckelord :Innovation; FoU; Schumpeter; Företagsstorlek; Mognad; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida ett företags storlek påverkar dess innovativa arbete och även hur stor inverkan marknadens mognad har. Rapporten är en kvantitativ tvärsnittsstudie där data i form av omsättning och FoUutgifter från 1065 företag inom EU inhämtats från databasen Eikon. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av FoU-utgifter : Val av regelverk för mindre onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Adam Bergman; Alexandra Hellström; [2014]
  Nyckelord :redovisning; FoU; K-regelverken; kostnadsföringsmodellen; aktiveringsmodellen;

  Sammanfattning : Titel: Redovisning av FoU-utgifter – val av regelverk för mindre onoterade aktiebolag Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Adam Bergman och Alexandra Hellström Handledare: Arne Fagerström Bitr. Handledare: Annika Lake Datum: 2014-05-26 Bakgrund: Under 2000-talet har svensk redovisning genomgått en stor förändring, och Bokföringsnämnden (BFN) har varit ett drivande organ i denna fråga. LÄS MER