Sökning: "FoU"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet FoU.

 1. 1. Resultatmanipulering vid VD-byten - en studie avseende förekomsten av samband mellan VD-byte, goodwillnedskrivningar samt FoU-kostnader bland svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Hamid; Accel Sjöström; [2021-09-22]
  Nyckelord :Big bath; ; resultatmanipulering; VD-byte; goodwillnedskrivning; FoU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De periodiseringsmöjligheter som tillåts enligt rådande reglering möjliggör för upprättare av externredovisning att i viss utsträckning påverka redovisat resultat genom subjektiva bedömningar och uppskattningar av värdet i vissa poster. Bakomliggande teorier och tidigare forskning har visat att det finns risk för opportunistisk resultatmanipulering i samband med VD-byten, i synnerhet så kallad ”big bath”-manipulering. LÄS MER

 2. 2. R&D Expenditures and Subsequent Market Performance

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisandru Klevmar Preda; Marcus Lyckhage; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Currently, research on companies' market return following investments in research and development has been performed predominantly in the U.S. The objective of this research is, therefore, to examine the relationship between Swedish firms' investments in R&D and their subsequent market return. LÄS MER

 3. 3. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Sundberg; [2021]
  Nyckelord :timmerränna; flottning; kulturarv; bevarande; vattenanknutna kulturmiljöer; ny användning; log flume; log driving; cultural heritage; conservation; cultural water environments; new use;

  Sammanfattning : Flottningen i Sverige formade om landskap och vattendrag, och var en grundsten i den svenska ekonomien under lång tid. Idag är flottningen utdöd men monumenten som berättar historien finns kvar, däribland timmerrännan. LÄS MER

 4. 4. An Exploratory Study of ESG and R&D

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KAREN MAGNÚSDÓTTIR; GUSTAV BERNDTSON; [2021]
  Nyckelord :ESG; ESG metrics; R D; Linear regression; Scandinavia; Nordics; ESG; ESG faktorer; FoU; Linjär regression; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : With the increased relevance of sustainability in society these last years, initiatives have been made to create tools for reporting and measuring sustainability in companies. Recently the EU chose to favour the ESG system, which stands for Environmental, Social and Governance, to create more homogeneity in this sector. LÄS MER

 5. 5. Avskrivning och avdrag för FoU-utgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hannes Olofsson; Axel Bygdell; [2021]
  Nyckelord :Juridik; Skatterätt; Redovisning; K2; K3; IFRS; FoU; FoU-utgifter; avdragsrätt;

  Sammanfattning : Avdragsrätten för forsknings- och utvecklingsutgifter, nedan betecknat FoU, är en lex specialis bestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229), vilket framgår av 16 kap. 9 § IL. LÄS MER